V Domově pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme základní činnosti:

  1. a) poskytnutí ubytování,
  2. b) poskytnutí stravy,
  3. c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  4. d) pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  5. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  6. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  7. g) sociálně terapeutické činnosti,
  8. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme také další aktivity, např. canisterapii, bubnování, ruční práce apod.

S uživateli DOZP chodíme na výlety, navštěvujeme výstavy a další společenské akce, festivaly, koncerty apod., tzn., snažíme se o jejich co možná největší zapojení do běžného společenského života.

Pomáháme uživatelům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.

S uživateli pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. S uživateli se snažíme udržovat a rozvíjet jejich základní dovednosti v péči o sebe sama, v rámci jejich individuálních schopností a možností. Rovněž se snažíme udržovat a rozvíjet dosavadně získané schopnosti, znalosti a dovednosti.

Některým našim uživatelům se podařilo sehnat pracovní uplatnění na chráněných pracovních místech. Mají-li uživatelé DOZP zájem, mohou také navštěvovat zdejší Centrum denních služeb, kde se mohou účastnit dopoledního a odpoledního programu (dopoledne – zpravidla opakování trivia – čtení, psaní, počítání, popř. návštěva bazénu, výlet za zvířaty, vycházka do přírody, cvičení, odpoledne – možnost pobytí ve třech různých místnostech, kde učí základům práce s papírem, s textilem a se dřevem).