V dané službě poskytujeme našim uživatelům základní činnosti, které jsou definovány a vyjmenovány v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a to v § 45:

  1. pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  2. poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
  3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  5. sociálně terapeutické činnosti
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro uživatele naší služby vytváříme takové podmínky, které jim napomáhají projevit se a uplatnit sami sebe při naplňování osobních potřeb. Poskytujeme přiměřené aktivizačně-výchovné činnosti a podporujeme uživatele v jejich rozvoji.

V centru denních služeb s uživateli pracujeme skupinově i individuálně a to pomocí různých aktivit (pracovní činnosti – práce v dílničkách, kurzy sociálních dovedností, procvičování doposud získaných školních dovedností, individuální práce, cvičení, procházky a výlety, kontakt s okolím – koncerty, divadlo, relaxace, plavání, canisterapie).